STYRELSEN
Vänligen kontakta styrelsen om någonting saknas eller är felaktigt.
Ordförande:  Göran Cederholm 076-1020026
V.Ordförande: Göran Johansson  0739-539748
Ledamot:    Bengt Levén      0702-680758
Kassör:      Patricia Östlund    0736-277137
Suppleant:    Bert Fredriksson 

ÅRSMÖTE VÄGSAMFÄLLIGHETEN 2021

Årets årsmöten kommer att genomföras lördag den 3 juli kl 10-11, med förhoppningsvis bra väder eftersom vi precis som i fjol kommer att sitta lite utspridda på gräset utanför dansbanan (social distansering).

Väg- och Tomtföreningens möten genomförs direkt efter varandra och beroende på Covid 19 situationen kommer det troligtvis inte att bli någon servering i år heller, varken mellan eller efter mötena, vilket vi hoppas att ni har förståelse för.

Dokumenten som kommer att avhandlas på årsmötet har skickats ut via E-mail och finns även här på hemsida nedan (dock ej debiteringslängden då den omfattas av GDPR), samt har skickats ut via ordinarie postgång till de som saknar mailadress. Inga dokument kommer att finnas på plats vid mötet, så om ni önskar ta del av dessa under själva mötet ombeds ni medtaga dessa själva.

Den aktuella debiteringslängden som också distribueras är ett juridiskt dokument som ligger till grund för utdebitering av medlemsavgift i vägföreningen, varför det är viktigt att den är korrekt. Finner ni felaktigheter så meddela korrekta uppgifter via E-mail till lindersvik.vag@gmail.com eller vid årsmötet. Var extra uppmärksam på er mailadress och komplettera gärna med mobilnummer! 

Eventuella motioner skickas till ovanstående E-mail adress eller lägges i föreningens postlåda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2021-06-28 

Förslag på ändrade stadgar är att anpassa dessa till en digital värld, samt att förtydliga att avgiftsbefrielse endast framgår av årsmötesprotokollet – inte av debiteringslängden. Vidare har inskrivits vad som gäller för att en stadgeändring skall vara giltig och hur ändringen skall rapporteras.
Där ändringar gjorts är texten understruken och gulmarkerad. 

Dessvärre är inte revisionsberättelsen klar vid detta utskick, men kommer att skickas ut separat så snart det går, samt då även läggas ut här på hemsidan.

AKTUELLT

Dags att betala er avgift till Lindersviks vägsamfällighet.
PG: 406414-3
Avgift: 1500 kr (undantag finns)
Referens på inbetalning: Ange erat tomtnummer

Vi ser gärna er betalning innan 2021-09-30

Hör av er om ni önskar en avi eller har några frågor om er avgift!

UPPRUSTNING AV INFARTSVÄGEN - SEPTEMBER 2020

Efter två intensiva arbetsdagar har nu mötesplatserna blivit skyltade, en ny mötesplats iordningställts samt kurvan som sett många dikeskörningar fått lite mindre djupt dike och vägmarkeringsstolpar. Förhoppningsvis skall detta underlätta för såväl boende som besökare men vänligen bibehåll låg hastighet. 
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till Roger Isaksson tomt 48, Janne Eriksson tomt 56 och Ivan Johansson tomt 21 för det stora arbete de nedlagt under dessa arbetsdagar!

DOKUMENTARKIV
Önskar ni tillgång till andra dokument än nedan, vänligen kontakta Patricia på lindersvik.vag@gmail.com